Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti PROTOTYPE s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 19, 962 12 Detva, IČO: 46682261, IČ DPH: SK2023519234, DIČ: 2023519234, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 22248/S, (ďalej len „predávajúci“) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou PROTOTYPE s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.delish.sk (ďalej len „kúpna zmluva“).

Internetový obchod www.delishka.sk sa zaoberá predajom tovaru – vín, čajov, kávy, sušeného ovocia a ďalších potravín.

Tieto všeobecné obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú vzájomné práva a povinnosti odchylne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

Orgány dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č: 048/4124 693, email: bb@soi.sk
https://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen
Námestie SNP 50
960 01  Zvolen
tel.č.: 045/520 3911, 045/520 3999, fax. č: 045/520 3920, email: riaditel.zv@svps.sk
http://www.svssr.sk

 

DEFINÍCIE POJMOV

Tovarom sa rozumie tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu (e-shop) umiestneného na internetovej stránke www.delish.sk. Koncovým zákazníkom alebo zákazníkom sa rozumie osoba, ktorá vyplnila objednávkový formulár. Písomný styk sa na účely týchto VOP rozumie najmä (no nie výlučne) styk prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail).

 

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU

PROTOTYPE s.r.o. so sídlom M.R.Štefánika 19, Detva 962 12, IČO: 46682261, IČ DPH: SK2023519234, DIČ: 2023519234, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 22248/S,  (ďalej len „predávajúci“)

 

PREVÁDZKA PREDÁVAJÚCEHO

M.R.Štefánika 36
962 12 Detva
Telefón: +421 949 899 009
Email: obchod@delishka.sk
IČO: 46682261
IČ DPH: SK2023519234
DIČ: 2023519234
Číslo účtu: SK9111110000001399491001
Vedený v banke: UniCredit Bank

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na tovar s príslušným nápisom, o ktorý máte záujem a tovar bude vložený do vášho nákupného košíka. Po vložení tovaru do nákupného košíka  sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup dokončiť (vyplníte pripravený formulár) alebo budete pokračovať v nakupovaní. Objednávka tovaru sa robí potvrdením funkcie označenej “Objednať” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní vašej objednávky vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením písomného potvrdenia o prijatí vašej objednávky ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENA TOVARU

Pre zákazníkov nakupujúcich na internetovom obchode predávajúceho platia ceny uvedené pri jednotlivých tovaroch v čase odoslania objednávky. Pre prípad, že medzi časom vloženia tovaru do nákupného košíka a odoslania objednávky dôjde k zmene ceny tovaru, platí cena tovaru uvedená pri tovare pri odoslaní objednávky. Pre zákazníka vždy platí cena tovaru, aktuálna pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny tovaru v budúcnosti. Všetky ceny tovaru sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 20 % pokiaľ ide o tovary nepodliehajúce zníženej sadzbe – presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru.

Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do odvolania. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch na našej internetovej stránke alebo individuálne zľavy pre zákazníka, nie sú vzájomne kombinovateľné.

 

DODANIE TOVARU

Dodanie tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, a to podľa dostupnosti jednotlivých tovarov ako aj prevádzkových a personálnych možností predávajúceho, najneskôr však do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Vo výnimočných prípadoch môže byť po dohode so zákazníkom dodacia lehota dlhšia pričom sa vyžaduje obojstranné potvrdenie predĺženia dodacej lehoty. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky zákazníka. Za splnenie predmetu kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho sa považuje dodanie tovaru zákazníkovi kuriérom SDS alebo DPD. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad. Dodanie tovaru predávajúci zaisťuje po celej Slovenskej republike kuriérom – SDS alebo DPD Slovensko.

Termín dodania nemusí byť vzhľadom na krátkosť dodacej lehoty garantovaný v prípade náhlych udalostí znemožňujúcich alebo značne sťažujúcich včasné plnenie predmetu kúpnej zmluvy, ako sú napríklad poruchy na technických zariadeniach vykonávajúcich zákazku.

Objednávky vybavujeme priebežne podľa času ich doručenia, každý pracovný deň.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, kvalite alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode zmluvných strán.

Za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom nezodpovedáme. Rovnako nezodpovedáme za oneskorenú alebo nedoručené zásielku z dôvodu nesprávne udanej adresy prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Platný cenník dopravy, uvedený na webovej stránke www.delish.sk je nasledovný:

Slovenská republika:
– Slovenská pošta - 4,90 € s DPH

Pri objednávke v celkovej výške nad 49 € s DPH je doprava zdarma.
Pri kuriérskej doprave je daňový doklad priložený k zásielke.

Európska únia:
Pri doručovaní zásielok do krajín Európskej únie je cena prepravy riešená individuálne a to na základe krajiny doručenia a finálnej hmotnosti zásielky.

 

PLATBA ZA TOVAR

Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Za tovar môže zákazník zaplatiť dobierkou.

Pri dobierke je príplatok 1,00 € s DPH.

 

ZÁRUČNÁ DOBA A VADY TOVARU

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za:

– dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky,
– odoslanie tovaru bez vád,
– dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii,
– odoslanie daňového dokladu kuriérom, ak si zákazník neprial inak.

 

Predávajúci nezodpovedá zákazníkovi za:

– oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriérska spoločnosť)
– oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
– poškodenie zavinené doručovateľom (kuriérska spoločnosť); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 

V prípade, že má tovar vady, má kupujúci právo:

– Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť má právo aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
– Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
– Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
– Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má zákazník právo na výmenu tovaru.
– Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
– Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Ak zákazník preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite, má nárok na bezplatnú výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Zákazník znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru predávajúcemu. Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

Reklamácie si zákazník môže uplatniť:

a) telefonicky v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 na telefónnom čísle 0949 899 009
b) e-mailom na obchod@delishka.sk
c) poštou zaslaním tovaru na našu adresu: PROTOTYPE s.r.o., M.R.Štefánika 19, 962 12 Detva

d) prepravnou spoločnosťou zaslaním tovaru na našu adresu: PROTOTYPE s.r.o., M.R.Štefánika 19, 962 12 Detva

V prípade vrátenia tovaru musí mať tovar nepoškodené kolky, nesmie byť po záručnej dobe a nesmie mať poškodený originálny obal. Zákazník si môže v dôsledku chybnej zásielky uplatniť nasledujúce nároky:
a) dodanie chýbajúceho tovaru
b) odstúpenie od zmluvy
c) výmena chybného tovaru za tovar bezchybný.

V prípade oprávnenosti reklamácie predávajúci podľa povahy zistenej vady buď vymení tovar za nový alebo poskytne spotrebiteľovi zľavu z kúpnej ceny. Ak by nároky spotrebiteľa z vád tovaru nemohli byť uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť predmetný reklamovaný tovar.

Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho.

Predávajúci neručí za stratu a prípadné poškodenie vrateného tovaru prepravcom, ktorého zabezpečí kupujúci.

Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania naflaškovaného vína. Flaškové vína skladujeme v suchých, tmavých miestnostiach v stojanoch určených na ich skladovanie. Tie umožňujú víno uložiť vodorovne, čo zaručuje, že korok, ktorým sú uzavreté, je stále vlhký a nevysychá. Ak by sa tak stalo, mohol by sa do fľaše vzniknutými pórmi v korkovom uzávere dostať vzduch, ktorý najmä pri zmenách teplôt pôsobí nepriaznivo na akosť vína. To sa samozrejme netýka fľašiek uzavretých umelými polyetylénovými zátkami, ktoré môžu zostať stáť. Teplota v miestnosti by nemala kolísať a mala by byť stála. Víno skladujeme pri teplotách 10 – 15°C. Pred expedíciou z nášho skladu k vám je víno vizuálne prekontrolované na prípadné závady.

Predvyplnený reklamačný formulár si stiahnite tu (Word)
Predvyplnený reklamačný formulár si stiahnite tu (PDF)

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

a) Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
– kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
– kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
– kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
– kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

– zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí,
– tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho,
– tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý,
– tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva a dokladu o kúpe,
– tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku.

c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 15 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady. Náklady na doručenie vráteného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

Predvyplnený formulár na vrátenie tovaru nájdete tu (Word).
Predvyplnený formulár na vrátenie tovaru nájdete tu (PDF)

 

SÚHLAS A ČESTNÉ VYHLÁSENIE K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) týmto ako zákazník dobrovoľne udeľujem súhlas predávajúcemu so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu akademický titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a emailová adresa  (ďalej len „Osobné údaje“) v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov na účely vyplývajúce z právneho vzťahu medzi mnou ako zákazníkom a predávajúcim, a to predovšetkým za účelom zasielania rôznych propagačných, či reklamných materiálov predávajúcim. Zákazník týmto vyhlasuje, že uvedený súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje predávajúcemu odo dňa uzatvorenia tohto vzťahu na dobu trvania účelu spracúvania Osobných údajov, t.j. na obdobie počas trvania tohto vzťahu.

V súlade s ustanovením § 15 Zákona o ochrane osobných údajov zákazník týmto čestne prehlasuje, že si predávajúci voči nemu splnil svoju informačnú povinnosť pred samotným získaním osobných údajov a oboznámil ma so všetkými informáciami, skutočnosťami, právami a povinnosťami v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o ochrane osobných údajov ako aj právami a povinnosťami vyplývajúcimi z ostatných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov. Zákazník týmto čestne prehlasuje, že rovnako predávajúci oboznámil zákazníka so všetkými nasledujúcimi právami zákazníka v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je Koncový zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Koncového zákazníka.

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY NA WEBSTRÁNKE WWW.DELISHKA.SK

a) Spoločnosť PROTOTYPE s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.delishka.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
b) Spoločnosť PROTOTYPE s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
c) Spoločnosť PROTOTYPE s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@delish.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane nezákonným, neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, zákonnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená. Strany sa týmto zaväzujú nahradiť akékoľvek nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné ustanovenia novými, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých nezákonných, neplatných alebo nevykonateľných ustanovení.

Strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek nejasností či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný piaty pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu strany uvedenú v záhlaví registračného formulára resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej strane.

Akúkoľvek zmenu v osobných údajoch, resp. údajoch na doručovanie, t.j. poštová adresa, emailová adresa, sú strany povinné si navzájom oznámiť písomne, resp. zaslaním emailu, a to bezodkladne po vykonaní takejto zmeny.

Za deň úhrady sa bude považovať deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet druhej strany.

Tento vzťah sa bude riadiť a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Akýkoľvek spor, vyplývajúci z týchto VOP, bude predložený na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky.

Strany sú rozhodnuté prípadné spory vzniknuté z tohto vzťahu riešiť dohodou v priateľskom duchu. V prípade, ak bude musieť jedna zo strán mimosúdne vymáhať svoje pohľadávky po splatnosti, má právo uplatniť si voči druhej strane náklady spojené s mimosúdnym vymáhaním tejto pohľadávky vo výške dohodnutej stranami ako 10 % z istiny neuhradenej čiastky.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.delish.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Všetky vína, ak nie je uvedené inak obsahujú siričitany.
Nákup alkoholických nápojov je možný len osobám starším ako 18 rokov!

Strany vyhlasujú, že si tieto VOP riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a súhlasia s ním.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 4.4.2020.